Termes i Condicions

de

abnorm media GmbH
Windgasse 8
86653 Monheim-Itzing
- a partir d'ara: abnorm media GmbH -

1. GENERAL

1.1 Els presents Termes i Condicions Generals (TCG) apliquen a tots els contractes subscrits entre abnorm media GmbH i els seus clients.

1.2 abnorm media GmbH ofereix als seus clients, entre altres, serveis de desenvolupament web/software (incloent manteniment i actualització), com la confecció de productes d'impremta i serveis en màrqueting SEU. L'abast específic dels serveis és objecte d'acords individuals entre abnorm media GmbH i els seus clients.

1.3 abnorm media GmbH no acorda contractes amb consumidors o ben particulars.

1.4 abnorm media GmbH posseeix el dret, per nom i compte propi, de subcontractar els serveis necessaris a empreses que al seu torn també poden subcontractar aquests serveis. abnorm media GmbH continua sent l'únic soci contractual del client. La subcontractació de serveis no tindrà lloc si abnorm media GmbH considera que el seu ús va en contra dels legítims interessos dels seus clients.

1.5 Les parts contractants es comprometen a establir a una persona de contacte, que serà la responsable de supervisar el progrés del present acord i estarà autoritzada a presentar declaracions de voluntat legalment vinculants.

1.6 Els Termes i Condicions que siguin utilitzats pel client i que no coincideixin amb els presents Termes i Condicions Generals, no seran reconeguts per abnorm media GmbH, quedant subjectes a consentiment exprés.

2. OBLIGACIONS DEL CLIENT

2.1 El client és responsable d'assegurar que els textos, imatges o altres continguts proporcionats a abnorm media GmbH no violin drets de tercers (ex. drets d'autor) o altres normatives legals. En aquest context, s'informa que abnorm media GmbH no té dret a proporcionar serveis legals al client. En particular, abnorm media GmbH no aquesta obligada i legalment no pot verificar la compatibilitat amb la llei aplicable del model de negoci del client, els seus treballs creats o adquirits (dissenys, textos, gràfics, etc.). abnorm media GmbH no durà a terme cap cerca de marques comercials o altres conflictes de drets col·laterals sobre els treballs posats a disposició pel client. En aquest context, el client serà l'únic responsable de les seves instruccions respecte al treball a realitzar.

2.2 El client aquesta obligat a comunicar informació, dades, treballs (ex. dades per a l'avís legal, gràfics, etc.) i qualsevol accés proporcionat de manera completa i correcta amb la finalitat de complir amb el projecte. També ha d'assegurar que les instruccions s'ajusten a la llei aplicable.

2.3 El client és responsable de l'adquisició del material de disseny del lloc web/software (com a gràfics, vídeos, etc.) i de proporcionar aquesta informació a abnorm media GmbH dins del termini i en la forma escaient. Si el client no proporciona aquesta informació i no fa més especificacions, abnorm media GmbH pot, a la seva pròpia discreció i de conformitat amb la normativa d'etiquetatge de drets d'autor, utilitzar material de proveïdors establerts (com a serveis de fotografia d'estoc) o col·locar les parts corresponents del lloc web/software amb un espaiador.

2.4 Si és necessari incloure un acord de processament de contracte de conformitat amb l'Art. 28 de la RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) per a parts individuals del projecte, totes dues parts es comprometen a tancar aquest contracte que serà presentat per abnorm media GmbH abans de l'inici de la prestació del servei.

2.5 abnorm media GmbH no serà responsable en cap cas davant el client en cas de demores en la implementació que siguin resultat d'una cooperació tardana (i indispensable) per part del client.

2.6 En cas d'incompliment per part del client en virtut d'aquest apartat, abnorm media GmbH es reserva el dret a cobrar al client despeses addicionals incorregudes (ex. material fotogràfic d'estoc i el temps utilitzat en la seva cerca).

3. CREACIÓ DE LLOCS WEB/software UTILITZANT MÈTODES ÀGILS

3.1 Aquest paràgraf s'aplica a la creació de llocs web/software amb l'ajuda de mètodes àgils (sense especificació de requisits detallats en text). Si no s'han realitzat acords individuals que es desviïn, el lloc web/software es crea sobre la base de mètodes àgils. L'optimització SEU només s'ha de realitzar si s'ha acordat expressament.

3.2 L'objecte dels contractes de creació de llocs web/software entre abnorm media GmbH i els seus clients és el desenvolupament de nous llocs web/software o l'expansió de llocs web/software existent (per exemple, integració de noves interfícies de programació d'aplicacions o programació de noves aplicacions en línia) tenint en compte les especificacions tècniques i / o de disseny del client. Els contractes de creació de llocs web/software celebrat entre les parts són contractes de treball en virtut de les seccions 631 i subseqüents del Codi Civil d'Alemanya (en alemany Bürgerliches Gesetzbuch o BGB).

3.3 Els serveis acordats de manera individual són resultat del contracte subscrit entre abnorm media GmbH i el client. Per a aquest propòsit, el client proveirà a abnorm media GmbH d'informació el més precisa possible respecte al contingut del lloc web/software desitjat (el client ha d'especificar i proporcionar contingut de disseny com a imatges, maquetació, logotips i similars). Aquesta sol·licitud representa una invitació a presentar una oferta per part de abnorm media GmbH. abnorm media GmbH examinarà i interpretarà les idees del client descrites en la sol·licitud a la seva saber i entendre per a determinar la integritat, adequació, singularitat, viabilitat i coherència del projecte i expressarà la seva voluntat de presentar una oferta. Únicament mitjançant l'acceptació expressa de l'oferta per part del client se celebrarà un contracte entre totes dues parts.

3.4 La comprovació i adquisició de drets, adquisició d'eines (ex. estadístiques), certificats (ex. SSL / TLS) o la documentació de desenvolupament, aplicacions o una altra documentació només seran proporcionats per abnorm media GmbH en la mesura expressament acordada en el contracte individual per les parts.

3.5 El client tindrà en tot moment ple dret accés a la pàgina de desenvolupament i enviar sol·licituds, sempre que estiguin cobertes per l'abast dels serveis contractats. Aquests ajustos formaran part integral del contracte original si totes dues parts l'acorden per escrit (correu electrònic, fax, etc.). abnorm media GmbH únicament aquesta obligada a produir les funcions / posicionis especificats en el contracte o bé proporcionar el servei acordat (ex. manteniment). Qualsevol servei addicional haurà de ser acordat i remunerat per separat.

3.6 Una vegada completat el projecte sol·licitat, abnorm media GmbH sol·licitarà al client que accepti aquest projecte.

3.7 És requisit previ per a l'activitat de abnorm media GmbH que el client proporcioni totes les dades necessàries per a la implementació en el lloc web/software (textos, plantilles, gràfics, etc.) d'una forma adequada i completa abans de l'inici d'aquest lloc web/software. Si el client no compleix amb aquesta obligació, abnorm media GmbH podrà cobrar al client el temps resultant d'aquest retard.

3.8 Després de completar i acceptar el lloc web/software, o bé parts individuals d'aquest, el client rebrà de abnorm media GmbH via correu electrònic, si existeixen i és acordat en el contracte, totes les dades gràfiques, codis font, documentació i/o manuals dels mòduls utilitzats (de tercers) i fins i tot documentació de desenvolupament.

3.9 La remuneració per la creació del lloc web/software és objecte d'un acord contractual individual entre totes dues parts. A part, s'apliquen les disposicions legals vigents.

3.10 Si el client no utilitza hosting proporcionat per abnorm media GmbH per al nou lloc web/software, sinó proveïdors externs, abnorm media GmbH no assumeix cap responsabilitat per aquests servidors i la seva configuració, les línies de dades i/o l'accessibilitat al lloc web/software.

4. DISPOSICIONS ESPECIALS PER Al MANTENIMENT DE LLOCS WEB/software

4.1 En completar el lloc web/software i/o qualsevol part individual d'aquest, abnorm media GmbH pot proporcionar al client manteniment i atenció relacionada amb el lloc web/software. abnorm media GmbH també pot oferir el manteniment de llocs web/software de tercers. No obstant això, ni abnorm media GmbH aquesta obligat a aquesta oferta ni el client a contractar aquests serveis addicionals. Els acords corresponents són objecte exclusiu de contractes individuals.

4.2 El contingut dels contractes de manteniment és l'eliminació de fallades de funcionament, així com l'actualització del lloc web/software per als navegadors web habituals en la seva versió actual. Es poden recordar més detalls, com el manteniment regular, en un contracte individual si és necessari.

4.3 Per al degut manteniment, els continguts a mantenir han de ser compatibles amb els sistemes de abnorm media GmbH. La compatibilitat pot veure's afectada, en particular, per components desactualizados del contingut que s'ha de mantenir o per canvis arbitraris per part del client. Si no es garanteix la compatibilitat, el client ha d'establir-la de manera independent (per exemple, mitjançant actualitzacions apropiades) o haurà d'encarregar la tasca a abnorm media GmbH per a aconseguir aquesta comptabilitat.

4.4 abnorm media GmbH no es fa responsable de les fallades de funcionament i incompatibilitats causades per canvis arbitraris del client o altres errors que no siguin responsabilitat de abnorm media GmbH; les regulacions de l'apartat ?Responsabilitat i Indemnització? no es veuen afectades.

4.5 Excepte acord contrari, el manteniment només inclou actualitzacions tècniques, però no actualitzacions de contingut. abnorm media GmbH no és responsable de l'actualització de l'avís legal o la política de protecció de dades.

5. ALLOTJAMENT WEB I REGISTRE DE DOMINIS

5.1 abnorm media GmbH també ofereix als seus clients serveis d'allotjament i registre de dominis com una opció addicional a la creació de llocs web/software. L'abast específic d'aquests serveis (registre de dominis, espai d'emmagatzematge, certificats, etc.) està subjecte a acords individuals entre totes dues parts. abnorm media GmbH té dret a utilitzar serveis de tercers en qualsevol forma en relació amb l'execució de serveis d'allotjament de dades.

5.2 Excepte acord contrari, si es contracta abnorm media GmbH per a actuar com host, abnorm media GmbH es farà càrrec de l'administració i gestió de les dades. Principalment, el client no té accés al backend d'administració del sistema d'allotjament de abnorm media GmbH.

5.3 La disponibilitat d'accés als servidors utilitzats per abnorm media GmbH per a l'allotjament de dades és almenys del 97% anual. Com a excepció es troben aquells moments en els quals no es pot accedir als servidors a causa d'esdeveniments fora de l'abast de abnorm media GmbH (força major, actes de tercers, problemes tècnics, etc.).

5.4 Excepte acord contrari, el client no pot exigir l'assignació d'una IP fixa per a la seva presència en internet. Els canvis tècnics o legals són possibles en qualsevol moment i estan reservats.

5.5 El client es compromet a no transmetre les seves contrasenyes i altres dades d'accés ? si abnorm media GmbH els proporciona -, a tercers i a canviar-los periòdicament. El client és responsable de qualsevol mal ús per part de tercers en la mesura en què sigui responsable d'ells.

5.6 El client aquesta obligat a realitzar còpies de seguretat periòdiques de les seves dades allotjades. Si el client no es troba en condicions de fer-lo, haurà de delegar la creació de còpies de seguretat a abnorm media GmbH o a un tercer professional. El client és responsable de qualsevol perduda de dades a causa d'una falta de còpia de seguretat de dades.

5.7 Si el cliente hace uso de los servicios de registro de dominio de abnorm media GmbH, también se aplica lo siguiente:

5.7.1 La relació contractual per al registre de dominis s'estableix directament entre el client i la respectiva emissora de dominis. abnorm media GmbH actua entre el client i l'agència registradora contractant únicament com a mediador, sense tenir cap influència en la cessió del domini.

5.7.2 El client és totalment responsable de garantir que el domini que desitja no viola drets de tercers. abnorm media GmbH no efectua una revisió del domini.

5.7.3 Per al registre de dominis, s'apliquen a més els termes i condicions respectius de les emissores de dominis. abnorm media GmbH informarà el client respecte a qualsevol característica especial sobre el seu registre.

6. IMPRESOS

6.1 L'objecte dels contractes de disseny en l'àrea d'impressió entre abnorm media GmbH i els seus clients és fonamentalment el desenvolupament de les especificacions de disseny del client per a aquests productes (com el disseny de pancartes, lones, cartells, volants, adhesius de vehicles o aparadors, tèxtils o esborradors de logotips). Els contractes de disseny celebrats entre les parts són contractes de treball en virtut dels articles 631 i següents del Codi Civil d'Alemanya (en alemany Bürgerliches Gesetzbuch o BGB). Es pot recordar un abast de servei diferent entre les parts de manera individual.

6.2 Els serveis acordats resulten d'un acord individual entre abnorm media GmbH i el client. Per a aquest propòsit, el client realitzarà una consulta a abnorm media GmbH amb una descripció dels serveis desitjats de disseny en l'àrea d'impressió amb la major precisió possible. Aquesta sol·licitud constitueix una invitació a presentar una oferta per part de abnorm media GmbH. abnorm media GmbH examinarà i interpretarà les idees del client descrites en la sol·licitud a la seva saber i entendre per a determinar la integritat, adequació (amb l'excepció d'idoneïtat legal, en particular respecte a drets de tercers), singularitat, viabilitat i coherència del projecte i expressarà la seva voluntat de presentar una oferta. Una vegada comprovades la claredat, la viabilitat i l'absència de contradiccions, abnorm media GmbH farà una oferta sobre la base de la sol·licitud del client. Únicament mitjançant l'acceptació expressa de l'oferta per part del client se celebrarà un contracte entre totes dues parts.

6.3 Després de l'acceptació del servei, els requisits i especificacions del client seran discutits en un altre informe si fos necessari. Únicament en aquest moment el client pot presentar qualsevol sol·licitud sempre que estigui coberta per l'abast dels serveis acordats originals. Si és necessari, existeix la possibilitat d'informar abans de procedir a la fabricació del producte. Els ajustos es convertiran en part del contracte original si totes dues parts l'acorden per escrit. abnorm media GmbH únicament està obligat a produir els articles enumerats en el contracte. Qualsevol servei addicional haurà d'acordar-se i remunerar-se per separat.

6.4 Una vegada completat el projecte sol·licitat, abnorm media GmbH sol·licitarà l'acceptació d'aquest al client.

6.5 Tret que s'acordi el contrari, el client té dret a dos cicles de correcció. Reclamacions respecte al disseny artístic queden excloses. Si el client desitja fer més canvis, haurà d'assumir els costos addicionals.

6.6 És requisit previ per a l'activitat de abnorm media GmbH que el client proporcioni totes les dades necessàries per a la implementació en el lloc web/software (textos, plantilles, gràfics, etc.) d'una forma adequada i completa abans de l'inici d'aquesta activitat. Qualsevol retard i demora en la implementació del projecte degut a la recepció tardana per part del client no serà responsabilitat de abnorm media GmbH. Si el client no compleix amb aquesta obligació, abnorm media GmbH podrà cobrar al client el temps resultant d'aquest retard.

6.7 La remuneració és objecte d'un acord contractual individual entre les parts. A part, s'apliquen les disposicions legals vigents.

6.8 Tret que s'acordi el contrari i el propòsit del contracte no sigui de diferent manera, en produir productes impresos, a més dels elements de servei acordats contractualment, abnorm media GmbH només ha de realitzar el lliurament d'un arxiu imprès (per exemple, PDF, JPG o PNG). El client no té dret al lliurament d'un arxiu editable (per exemple, Word).

7. SEO-MARKETING

abnorm media GmbH ofereix als seus clients, entre altres, serveis en el camp de màrqueting SEU. En el context de la prestació de serveis, abnorm media GmbH es comprometrà únicament a la implementació de mesures que, segons la seva pròpia experiència, puguin influir positivament en la classificació o rànquing de cercadors o el que el client sol·liciti explícitament. Aquest representa un servei en els articles 611 i següents del Codi Civil d'Alemanya (en alemany Bürgerliches Gesetzbuch o BGB). Un determinat resultat (ex. una posició específica en una llista de resultats de Google) es deu en el context dels serveis de SEU únicament si aquesta expressament garantit. Els serveis de màrqueting poden ser cancel·lats per totes dues parts amb un període de notificació d'un (1) mes.

8. PREUS I REMUNERACIONS

La remuneració per la creació del lloc web/software i/o botiga en línia o altres treballs es troba subjecta a l'acord contractual individual entre les parts, i es basa generalment en l'oferta presentada.

9. ACEPTACIÓ

En la mesura en què s'hagi acordat un projecte, abnorm media GmbH pot exigir que l'acceptació d'aquest es realitzi per escrit; aquesta acceptació per escrit només és obligatòria si abnorm media GmbH sol·licita al client que el faci. Les disposicions d'acceptació del Codi Civil d'Alemanya (BGB) no es veuen afectades. El període d'acceptació en el sentit de l'article 640, paràgraf 2, frase 1 del Codi Civil d'Alemanya (en alemany Bürgerliches Gesetzbuch o BGB) s'estableix en 2 setmanes (14 dies naturals) a partir de la notificació de la finalització del projecte, tret que es requereixi un període més llarg en casos individuals a causa de circumstàncies especials, en els quals abnorm media GmbH notificarà al client per separat. Si dins d'aquest període el client no emet comentaris o no rebutja l'acceptació deguda a un defecte, el projecte es considerarà com acceptat.

10. GARANTIES

Un defecte menor no justifica cap reclamació per defectes. L'elecció de la mena de prestació compensatòria correspon a abnorm media GmbH. El període límit per a presentar defectes o altres reclamacions és d'un (1) any. Aquesta limitació no s'aplica a reclamacions derivades de negligències greus, lesions físiques de gravetat, la salut o el físic per part de abnorm media GmbH. El període de limitacions no comença de nou si es realitza un lliurament de reemplaçament dins de l'abast de la responsabilitat per defectes. En cas contrari, la garantia legal per defectes no es veurà afectada.

11. PERÍODE PER AL CONTRACTE D'OBLIGACIONS CONTINUES

Subjecte a disposicions diferents dins i fora d'aquests termes i condicions, les obligacions en curs (ex. contractes de manteniment) tenen una durada mínima de 12 mesos. El periódo de notificació és de 3 mesos. Si el contracte no es rescindeix abans de finalitzar del termini, el mateix s'estendrà automàticament per un altre període de 12 mesos. El dret a terminació extraordinària no es veurà afectat.

12. CONCESSIÓ DE DRETS, AUTOPROMOCIÓ I DRET D'ESMENT

12.1 abnorm media GmbH concedeix al client, posterior al pagament complet del treball per part del client, un dret d'ús simple sense dret de reproducció en els resultats del treball i/o codi font respectiu en el moment de la seva creació. Es poden recordar drets addicionals entre les parts mitjançant un acord contractual individual.

12.2 Tret que s'acordi el contrari, el client dona permís exprés a abnorm media GmbH a presentar públicament el projecte, de manera apropiada, amb el propòsit de l'autopromoció (referencies/cartera). En particular, abnorm media GmbH té dret a anunciar la relació comercial amb el client i a referir-se a si mateix com a autor de tots els materials publicitaris creats i totes les mesures publicitàries, sense que el client tingui dret a sol·licitar una remuneració per això.

12.3 A més, abnorm media GmbH té dret a col·locar el seu nom amb enllaços de manera apropiada al peu de pàgina i en l'avís legal dels llocs web/software creat sense que el client tingui dret a sol·licitar una remuneració per això.

13. CONFIDENCIALITAT

abnorm media GmbH tractarà tots els processos de negoci del seu coneixement, en particular dades per a la impremta, dissenys, storyboard, gràfics, figures, dibuixos, cintes d'àudio, imatges, vídeos, DVD, CD-ROM, productes interactius i altres documents que continguin vídeos i/o àudios i/o altres materials amb drets d'autor del client o les seves companyies afiliades, de forma estrictament confidencials. abnorm media GmbH es compromet a imposar obligacions de confidencialitat a tots els empleats i/o tercers (ex. proveïdors, dissenyadors gràfics, programadors, productores audiovisuals, estudis d'àudio, estudis d'enregistrament, etc.) que tinguin accés als processos comercials abans esmentats. L'obligació de confidencialitat s'aplica indefinidament més enllà de la durada d'aquest contracte.

14. RESPONSABILITAT / INDEMNITZACIÓ

14.1 La responsabilitat de abnorm media GmbH per tots els danys es limita de la següent forma: en cas d'incompliment lleument negligent d'una obligació contractual essencial (?obligació fonamental?), abnorm media GmbH es fa càrrec de la quantitat limitada al mal previsible i típic en el moment de la celebració del contracte. Les obligacions fonamentals són aquelles obligacions el compliment de les quals permet la correcta execució del contracte en primer lloc i en el seu compliment una part pot confiar regularment. Aquesta limitació de responsabilitat no s'aplicarà en cas de negligència greu o dolenta conducta intencional o en el cas de responsabilitat legal obligatòria, en particular en el cas d'assumpció d'una garantia o en casos de danys a la vida, físics o la salut. La regulació de responsabilitat anterior també s'aplica respecte a la responsabilitat de abnorm media GmbH pels seus agents designats i representants legals.

14.2 El client eximeix a abnorm media GmbH de qualsevol reclam de tercers, que es presenti contra abnorm media GmbH a causa de violacions del client contra aquests termes i condicions o la llei aplicable.

15. DISPOSICIONS FINALS

15.1 Els contractes subscrits entre abnorm media GmbH i el client estan subjectes a la llei substantiva de la República Federal d'Alemanya, a exclusió de la Convenció de Vendes de l'ONU.

15.2 Si el client és un comerciant, una entitat legal de dret públic o un fons especial de dret públic, o no té un lloc de jurisdicció general a Alemanya, les parts acorden tenir la seu de abnorm media GmbH com a lloc de jurisdicció per a totes les disputes derivades d'aquesta relació contractual; les jurisdiccions exclusives no es veuran afectades.

15.3 abnorm media GmbH té dret a modificar aquests termes i condicions per raons objectivament justificades (ex. canvis en la jurisprudència, situació legal, les condicions del mercat o l'estratègia comercial corporativa) i dins d'un període de temps raonable. Els clients existents seran notificats per correu electrònic amb un mínim de dues setmanes abans que el canvi entre en vigència. Si un client existent no s'oposa dins del límit de temps establert des de la notificació del canvi previst, el seu consentiment es considerarà com atorgat. En cas d'objecció, abnorm media GmbH té dret a rescissió extraordinària del contracte en el moment de la data de vigència del canvi. La notificació del canvi previst en aquests termes i condicions indicarà el límit de temps i les conseqüències de l'objecció o de la falta d'aquesta informació.

 

 

A data de: febrer de 2021